บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559