บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่พึงประสงค์