บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐