บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ในวันที่15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาตร์

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ้http://cseconference.nida.ac.th