บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ

                     ด้วยสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งตามมาตรา 8(7) แห่งพระราชาบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  จึงขอความร่วมมือในการจัดทำข้อมุลรายละเอียดและยอดรวมการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่  30 กันยายน 2560 และในระยะ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งให้สำนักงบประมาณ ภายใน 16 มีนาคม 2561