บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล


ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล

เรื่อง แจ้งปฏิทินการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

 

/Uploads/files/CCF08102558.pdf