บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)