บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องขอเลื่อนการประกาศผลสอบการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2)

 


จากวันที่ 9 สิงหาคม 2558  เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น.