บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


บัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การเขียนรายงานวิจัย การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (r2r)"

โดย ศ.ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิตประเภทวิชาภูมิศาสตร์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา