บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับฟังความคิดเห้นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรีอนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ....

ได้ทางwww.mua.go.th ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.2560 - 25 ธ.ค.2560