บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant- ASEA-UNINET ประจำปี 2561

เพื่อไปสึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย โดยทุนดุังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Post -dovtoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน

2. Ph.D.Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี

3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน

4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at  ภายใน 31 มีนาคม 2561