บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ " ประจำปี 2561

โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บีดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2560  โดยสามารถดุรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.go.th