บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาดำเนินการดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานราชการและบุคลากรในสังกัด ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศษสนาในพื้นที่

2.ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2562 ในป้ายประชาสัมพันธ์สื่อโซเซียลมีเดีย ไลน์ เฟสบุ๊ค และสื่อต่าง ๆ ของหน่วงยงานในสังกัดของท่าน

3.ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชน ผู้ประกอบการหน่วยงานในสังกัดของท่าน งดเว้นการฆ่าสัตว์และอบายมุขทั้งปวง สถานบันเทิงหยุดกิจการใรวันมาฆบูชา 1 วัน

(วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 13 -19 กุมภาพันธ์ 2562