บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 

ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562  ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/XHCfOGP1nht4XyU2

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

และทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 8 มีนาคม 2562

www.research.sskru.ac.th