บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริการวิชาการให้กับบุคคลในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ในวันเสาร์ที่ 19 และรองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม ศกนี้

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (27133) ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการ โดยเริ่มปีใหม่นี้จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลภายนอก ในเดือนมกราคมนี้มีการอบรม 2 หัวข้อค่ะ”

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้รายละเอียดว่า “เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร ไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น” โดยรองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัย เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ: เทคนิคการนำไปใช้และการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยค่ะ”

“สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.graduate.cmru.ac.th และบุคคลภายนอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หรือโทรศัพท์ 0-5388-5990 ค่ะ” คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวสรุป