บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน


ประชาสัมพันธ์ Google account สำหรับนักศึกษา

   ด้วยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดอบรม Google Classroom เครื่องมือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ที่อาจารย์จะสร้างขึ้นในปีการศึกษา 2561 นี้ สำนักฯได้ดำเนินการนำข้อมูลนักเรียนชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าระบบเพื่อสร้าง Google account เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งอาจารย์ผู้สอนที่มีการใช้ Google Classroom กับนักศึกษาทราบดังนี้

        1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถเข้าใช้งาน Google Classroom โดยใช้  Google account@g.cmru.ac.th ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมุลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ที่ นายอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร 053-885933,081-4729965

        2. นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่ยังไม่เคยได้รับ Google account@g.cmru.ac.th สามารถส่งข้อมูลประกอบด้วย รหัสนักศึกษา และชื่อ-สกุล เพื่อดำเนินการนำเข้าระบบหมู่เรียนได้ที่ e-mail   : arnon_man@g.cmru.ac.th

        3.นักศึกษาสามารถใช้ Google account@g.cmru.ac.th เข้าเรียนได้ทุกรายวิชาที่เปิดใน Google Classroom

       4.นักศึกษาที่มีปัญหาการเข้าใช้ Google account@g.cmru.ac.th สามารถติดต่อที่นายอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร 053-885933