บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญเสนอชื่อบุคลลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

                      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 24 พุทธศักราช 2561 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสบาม/บุคคลดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ดังรายละเอียดนี้  https://goo.gl/5XLmNW