บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

เชิญร่วมประชุมสัมมนา


หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน"

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/forms/8g8vQXHlWf ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท  (สำหรับบุคคลทั่วไป) ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 

เลขที่ 821-289065-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย)

ฟรี สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่