บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย

 

1.ทุนการศึกษาหลักสูตร College Training College Students  เพื่อศึกษาระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะ4 ปี

2.ทุนการศึกษาหลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะ 3ปี 

 

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้จาก www.blc.moe.go.th(หัวข้อข่าวทุน)