บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคระกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ดำเนืนการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   ในการนี้ วช.และสวทน.ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนนการดังนี้

1.จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563(ฉบับเต็ม) 4 เป็าหมายยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับเป้าหมายที่ 1 และ 2 จัดทำคำเสนอขอแผนงานที่ผ่านการพิจรณาข้อเสนอเชิงหลักการแล้วเท่านั้น

โดยสามารถdownload แบบฟอร์มและส่งข้อเสนอฉบับเต็มได้ที่ www.nrmr.go.th

2. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 9 พฤศจิการยน 2561

3.จัดทำและนำส่งเอกสารการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

     3.1 หนังสือนำส่งเอกสารการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

     3.2 รายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม

     3.3 เอกสารข้อเสนอแผนงานที่พิมพ์ออกจากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด

มายัง วช.และสวทน.  ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 13 พฤสจิกายน 2561 หรือนำส่งด้วยตนเองภายใน 15 พฤสจิกายน 2561 เวลาราชการ