บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียน 1/2559


   ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียน 1/2559

นักศึกษา รหัส 59

นักศึกษา รหัส 58

ตารางเรียนสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ใหม่