บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วัน-เวลาสอบ
ยุพิน ชัยราชา ผู้นำทางการศึกษาฯ 29 มกราคม 2561 10.00 น.