บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1
นายฤทธิ์เดชา  ตาบุญใจ
บริหารธุรกิจ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00น.