บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา วันเวลา
1 ภัทรพร  สุวรรณพูล บริหารธุรกิจ 16 ธ.ค.2560 เวลา 9.00 น.
2 รัชนีกร กันธิวงศ์ การสอนวิทยาศาสตร์ 16 ธ.ค.2560 เวลา13.00 น.
3 ธนาคาร โกศัย ผู้นำทางการศึกษาฯ .22 ธค. 2560 เวลา 9.00น.