บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันท์


ผู้วิจัย : บุญเรือน อุดสม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาท่วงทำนองทางภาษาในการเขียนบทความ           ของหนุ่มเมืองจันท์ และเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนบทความ ของหนุ่มเมืองจันท์โดยศึกษาจากบทความของหนุ่มเมืองจันท์ในคอลัมน์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนกันยายน  2559 จำนวนทั้งหมด 57 บทความโดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร และนำเสนองานวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า ท่วงทำนองทางภาษาในการเขียนบทความของหนุ่มเมืองจันท์  ด้านการใช้คำจะใช้คำที่เข้าใจง่าย ใช้คำน้อยแต่ความหมายมาก  เช่น คำที่มีความหมายโดยตรง คำที่มีความหมายโดยนัย  คำแสดงอารมณ์ คำนามธรรม คำเฉพาะกลุ่ม คำภาษาต่างประเทศ  คำย่อ 

และคำเลียนเสียงพูด ด้านการใช้ประโยคมีการใช้ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ  ด้านการใช้สำนวนมีการพบว่าใช้สำนวน 2 ลักษณะ คือ สำนวนดั้งเดิมหรือสำนวนโบราณ  และสำนวนใหม่   ด้านการใช้โวหารการเขียน  พบว่ามีการใช้บรรยายโวหาร  และ สาธกโวหาร  ด้านการใช้โวหารภาพพจน์พบว่า มีการใช้ภาพพจน์อุปมาและอุปลักษณ์

            ส่วนด้านกลวิธีการเขียนบทความของหนุ่มเมืองจันท์ ผู้วิจัยพบว่ามีวิธีการเขียนที่น่าสนใจทั้งสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ผู้เขียนนิยมวิธีการตั้งชื่อเรื่อง 7 ประเภท  คือตั้งชื่อเรื่องโดยใช้แนวคิดสำคัญหรือแกน (Theme) ตั้งชื่อเรื่องให้คมคาย เก๋  แปลก  สะดุดใจ ชวนฉงนสนเท่ห์  ตั้งชื่อแบบเปรียบเทียบ  ตั้งชื่อเรื่องตรงๆตามเนื้อหาสาระ ตั้งชื่อเรื่องเป็นนามธรรม  ตั้งชื่อตามตัวเอกหรือตัวสำคัญของเรื่อง  และตั้งชื่อเรื่องให้ขัดแย้งกัน ด้านกลวิธีการเขียนนำเรื่อง ผู้เขียนนิยมใช้กลวิธีการเขียนส่วนนำที่เป็นเรื่องเล่ามากที่สุด  ด้านกลวิธีการนำเสนอเนื้อหา  ผู้เขียนมีกลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและนิยมใช้อย่างสม่ำเสมอ 2 ประเภท โดยใช้การเขียนขยายความด้วยการบรรยายและขยายความด้วยการยกตัวอย่าง  ด้านกลวิธีการเขียนบทสรุป ผู้เขียนนิยม         ใช้กลวิธีการเขียนบทสรุปแบบทิ้งท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร