บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : นางอัมพร ไวยโภคา
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จิติมา กตัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. วันทนีย์ ชวพงค์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยกิจกรรม ด้านการออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร และการจัดการด้านอารมณ์และเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานก่อนและหลังใช้โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตน ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสันมะนะ ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน จานวน 34 คน ระยะเวลาศึกษา 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบบันทึกพฤติกรรม และแบบบันทึกภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Paired sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการออกกาลังกาย ด้านการบริโภคอาหาร และการจัดการด้านอารมณ์ ดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ส่วนภาวะสุขภาพ ได้แก่ น้าหนักร่างกาย ดัชนีมวลกาย และระดับน้าตาลในเลือด พบว่า ลดลงมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตน มีผลทาให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการออกกาลังกาย ด้านการบริโภคอาหารและการจัดการ
ด้านอารมณ์ สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่นที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลองได้


ดาวน์โหลดเอกสาร