บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของเด็กวัยเรียนธาลัสซีเมีย


ผู้วิจัย : นางมุจลินท์ อิมิวัฒน์
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู

บทคัดย่อ


วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ แนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา จานวน 226 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จานวน 5 หมู่บ้าน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์โดยใช้ค่าไคว์สแควร์ และทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยวิธีบรรยาย และอภิปราย
ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะแนวใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นด้านๆพบว่า ด้านการเก็บกัก ประชาชนใช้ถุงขยะที่ อบต.จัดให้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเก็บขน ประชาชนทิ้งขยะตามเส้นทางของ อบต. อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการขนส่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเมื่อมาถึงบ้านอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการกาจัด ประชาชนใช้ถุงขยะที่ประทับตรา อบต. อยู่ในระดับมากที่สุด
ประชาชนประสบปัญหาสาคัญ คือ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแนวใหม่ และได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาว่า อบต. ควรให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ลดอัตราค่าธรรมเนียมถุงบรรจุขยะมูลฝอย และให้บริการตามอานาจหน้าที่ของ อบต.
สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะแนวใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ดาวน์โหลดเอกสาร