บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางอัญชลี กีฬาแปง
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วริยาวรรณ คำไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องการป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนระดับประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิจัยเชิงผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ การปฏิบัติตัวก่อนและหลังกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ที่ตรวจพบไข่พยาธิจานวน 9 คนและผู้ปกครองนักเรียนจานวน 17 คนทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และการสังเกตพฤติกรรม ดาเนินการระหว่างเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2554
ผลการวิจัย พบว่า ก่อนอบรมนักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้เรื่องโรคพยาธิแส้ม้าอยู่ในระดับปานกลาง หลังการอบรมอยู่ในระดับสูง เจตคตินักเรียนทั้งก่อนและหลังอบรมโดยรวมอยู่ในระดับดี สาหรับผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ หลังอบรมมีเจตคติอยู่ในระดับดี และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนก่อนและหลังอบรมโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับดี จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า สภาพบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบ้าน นักเรียนและผู้ปกครองสวมรองเท้าทุกครั้ง ดื่มน้าสะอาดและส่วนมากเล็บมือยาว ผู้ปกครองปล่อยให้เล่นกับพื้นดินและสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข เป็นต้น และการปฏิบัติตัวในกิจกรรมต่างๆที่ต่อเนื่องยังเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารจาพวกผักสด ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการป้องกันโรคพยาธิแส้ม้ามีการระดมความคิดในการดาเนินการตั้งแต่ค้นหาปัญหา รับทราบปัญหา วางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งประเมินผลและการรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เสนอว่า การป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าและพยาธิอื่นๆ ต้องดูแลใส่ใจตนเองและสมาชิกในครอบครัว ดาเนินการวางแผนแก้ปัญหาโดยเริ่มจากสร้างข้อตกลงร่วมกันทากิจกรรมในวันสาคัญๆ เช่น งานประเพณีต่างๆของหมู่บ้าน ส่งเสริมการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ สะอาด อาสาสมัครสาธารณสุขให้คาแนะนา/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางหอกระจายข่าว ผู้นาและหัวหน้ากลุ่มมีการสนับสนุนและสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการเฝ้าระวังป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าและพยาธิชนิดอื่นๆให้มากขึ้น ติดตามประเมินผลและรับผลประโยชน์ พบว่า หลังการจัดกิจกรรมโครงการ มีความเข้าใจเรียนรู้การป้องกันโรคพยาธิที่ก่อให้เกิดผลต่อตนเองและครอบครัวมีการร่วมรับรู้การเปลี่ยนแปลงและจัดบ้านเรือนดีขึ้น ในอนาคตต้องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดี


ดาวน์โหลดเอกสาร