บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนุมัติสำเร็จการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายยงยุทธ แสนใจพรม
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนุมัติสาเร็จการศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้วงจรคุณภาพเดมิ่ง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลขั้นการวางแผน ปีการศึกษา 2556 จานวน 1,287 คน ประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายงานการเงิน จานวน 7 คน บุคลากรฝ่ายห้องสมุด จานวน 8 คน บุคลากรงานทะเบียน และประมวลผล จานวน 21 คน และนักศึกษาที่ผ่านการใช้บริการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 1,251 คน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ขั้นการติดตามประเมินผล ปีการศึกษา 2556 จานวน 884 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ จานวน 863 คน และบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล จานวน 21 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการใช้ระบบ การขออนุมัติสาเร็จการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลทุกคนมีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามขั้นตอนขออนุมัติสาเร็จการศึกษาในระดับดี ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยป้อน ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์
2. ด้านความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการขออนุมัติสาเร็จการศึกษา คือนักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยป้อน ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์
3. การนาผลการประเมินมาปรับปรุงงานขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ได้ดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะ
3.2 ปรับปรุงส่วนโปรแกรมขอสาเร็จการศึกษาเพื่อแสดงปุ่มการใช้คู่มือให้เห็นชัดเจน และคาชี้แจงที่สามารถเข้าใจได้ง่าย


ดาวน์โหลดเอกสาร