บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่


ผู้วิจัย : พัฒนวดี เรืองจำเนียร
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ณรงค์ ณ เชียงใหม่

บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงสารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทางานและปัจจัย ที่สัมพันธ์กับความเครียดในการทางานของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุน จานวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากความเครียดทั่วไปจากการทางาน และแบบสอบถามปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดใน การทางานทั้ง 6 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนมีระดับความเครียดในการทางานอยู่ในระดับต่า และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด (p ≤ 0.05) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางานและปัจจัยด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจจัยด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์แบบตามกัน (r = 0.29, 0.51, 0.44, 0.30 และ 0.25 ; p ≤ 0.05 ตามลำดับ)


ดาวน์โหลดเอกสาร