บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายไตรมิตร อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นายสุพัฒน์ ชัยเสนา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ คือ เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูผู้สอน กลุ่มครือข่ายไตรมิตร อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายไตรมิตรอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้และด้านการจัดการเรียนรู้ ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ A3 นั่นคือ ผู้บริหารมีความตระหนักรู้และได้ลงมือ ดาเนินการจนเกิดผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ สาหรับด้านการจัดทาสื่อนวัตกรรมและ ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ A2 นั่นคือ ผู้บริหารมีความตระหนักรู้และได้ลงมือดาเนินการแล้วแต่ยังไม่เกิดผลเป็นที่ประจักษ์
ความต้องการเกี่ยวกับพัฒนาตนเองตามมาตรฐานด้านความรู้ครูผู้สอนโดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากและครูผู้สอนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับความต้องการด้านประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเน้นพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรมของครูให้เป็นแม่พิมพ์ที่ดีของลูกศิษย์ การจัดวิจัยในชั้นเรียน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดเอกสาร