บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาสภาพการบริหารงานโภชนาการนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นางภาวิณี ปุงปี่แก้ว
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานปัญหาอุปสรรคการบริหารงานและแนวทางการพัฒนาการงานโภชนาการสาหรับนักเรียนประจาพักนอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 20 คน ครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนประจาพักนอนจานวน 20 คน นักเรียนประจาพักนอนโรงเรียนมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 จานวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานโภชนาการนักเรียนประจาพักนอนโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนประจาพักนอนมีความคิดเห็นโดยรวม 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการเกี่ยวกับอาหาร ด้านการจัดการเรื่องภาชนะอุปกรณ์ ด้านบุคลากร และงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอาคารสถานที่และด้านการจัดการเรื่องสัตว์และแมลงนาโรค อยู่ในระดับ ปานกลาง
2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของโรงเรียนคือด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอไม่มีการกาจัดน้าเสียและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ห้องประกอบอาหารไม่เป็นสัดส่วนอยู่ใกล้ห้องน้าห้องส้วม ขาดแคลนครูและมีการย้ายเป็นประจา ครูต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างทาให้ขาดการปฏิบัติงานต่อเนื่อง นักเรียนบางส่วนยังมีภาวะโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งด้านการจัดการสัตว์และแมลงนาโรคยังไม่มีมาตรการป้องกันดูแลอย่างเป็นระบบ
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานโภชนาการโรงเรียน ควรมีการกาจัดน้าเสียและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ห้องประกอบอาหารควรห่างจากห้องน้าห้องส้วม ควรหมอบหมายให้ครูที่รับผิดชอบงานปฏิบัติดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการจัดการสัตว์และแมลงนาโรคควรมีมาตรการป้องกันตรวจสอบให้ความรู้ ดูแลไม่ให้มีสัตว์และแมลงนาโรคในโรงอาหาร ควรให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการและการสุขาภิบาลอาหารแก่นักเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร