บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การป็นภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย


ผู้วิจัย : นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของการปนภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทยและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย ผู้วิจัยได้เลือกศึกษานิตยสารแบบเจาะจงทั้งหมด 4 ชื่อ คือ นิตยสาร Oops! นิตยสารดิฉัน นิตยสารมติชน และนิตยสารคู่สร้างคู่สม ในช่วงเวลา เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 เนื้อหาจะนามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาโดยสุ่มตัวอย่าง 1 เดือนต่อ 4 เล่ม เล่มละ 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 6 เดือน ใช้นิตยสารทั้งหมด 24 เล่ม เพื่อเป็นตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ในแต่ละประเภท ส่วนสถิติที่ใช้คือ อัตราส่วนร้อยละ ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาพร้อมเสนอผลรายงานการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ และใช้แบบสอบถาม โดยสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคาถามซึ่งกาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ และคาถามแบบเติมให้ตอบโดยวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่ามีการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งหมด 8 ลักษณะ โดยพบว่าการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษหรือการทับ การใช้คาภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทย การตัดคาและการใช้คาย่อภาษาอังกฤษ การซ้าคาภาษาอังกฤษและการเรียงสลับคาภาษาอังกฤษ พบในหนังสือนิตยสาร Oops! มากที่สุด ส่วนการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่กับคาอธิบายภาษาไทย การใช้คาเขียนภาษาอังกฤษและการใช้คาเขียนภาษาอังกฤษควบคู่กับคาภาษาไทย พบในหนังสือนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ มากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติด้านบวกและด้านลบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านบวกต่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยมากกว่ามีทัศนคติด้านลบต่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยว่าเหตุผลที่ตนเองพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษเป็นเพราะว่า คาศัพท์ภาษาอังกฤษสื่อความหมายได้ง่ายกว่า ทาให้รู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและขาดคาแปลในภาษาไทยและคิดว่าเหตุผลที่มีผู้พูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษเป็นเพราะชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก เป็นการสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและพูดตามสมัยนิยม ตามคนรอบข้าง


ดาวน์โหลดเอกสาร