บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การใช้ภาษาไทยในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9


ผู้วิจัย : นางสาวภัชฌามน พูนศรีโชติ
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส

บทคัดย่อ


ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์ มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนค่อนข้างมาก ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของเด็ก ด้วยการใช้ภาษาไทยในสื่อโทรทัศน์ จึงเป็นเรื่องที่สื่อควรระมัดระวัง การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ และศึกษาการใช้ภาษาไทยในรายการโทรทัศน์สาหรับเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลรายการโทรทัศน์สาหรับเด็กและเยาวชน 4 รายการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกเนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร รายการโทรทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์โดยการเขียนพรรณนาวิเคราะห์(analytical describe) ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์สาหรับเด็กและเยาวชนที่ศึกษา 4 รายการ คือ รายการทุ่งแสงตะวัน รายการกล้าคิดกล้าทา รายการหลานปู่กู้อีจู้ และรายการเพื่อนแก้วมี 3 รูปแบบรายการ คือรายการทุ่งแสงตะวัน จัดอยู่ในรูปแบบสารคดีวิถีชีวิต รายการกล้าคิดกล้าทา รายการเพื่อนแก้วจัดอยู่ในรูปแบบปกิณกะบันเทิงวาไรตี้ และรายการหลานปู่กู้อีจู้จัดอยู่ในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ การผลิตรายการโทรทัศน์ให้เนื้อหาสาระและความบันเทิงตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก และเยาวชน เนื้อหารายการประกอบด้วยเนื้อหาเชิงสารคดีวิถีชีวิต เชิงวาไรตี้และเชิงเรียลลิตี้ ซึ่งเนื้อหารายการทั้งหมดจาแนกตามกลุ่มเนื้อหาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และด้านชาติ พระมหากษัตริย์ตามลาดับ รายการโทรทัศน์สาหรับเด็กและเยาวชนแต่ละด้านจึงครอบคลุมพื้นฐานความรู้ความสนใจของผู้ชม
การใช้ภาษาไทยในรายการโทรทัศน์สาหรับเด็กและเยาวชนนั้น พบการสื่อสารทางภาษาที่ถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ทั้งภาษาที่เป็นถ้อยคา และภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคา จากการศึกษาพบการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมากที่สุด คือรายการทุ่งแสงตะวัน รายการกล้าคิดกล้าทา รายการเพื่อนแก้ว และรายการหลานปู่กู้อีจู้ ตามลาดับ พบลักษณะเด่นของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง คือลีลาถ้อยคาน้าเสียง การใช้คาอุทานที่เพิ่มความรู้สึกให้ภาพพจน์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สร้างความสนใจและบรรยากาศการนาเสนอด้วยการใช้ภาษาถิ่น เพื่อให้มีความแปลกใหม่น่าติดตาม รองลงมาพบ การใช้ภาษาไทยผิดแบบแผนในระดับปานกลางได้แก่ รายการหลานปู่กู้อีจู้ รายการเพื่อนแก้ว รายการกล้าคิดกล้าทา และรายการทุ่งแสงตะวัน ตามลาดับ และการใช้คาฟุ่มเฟือยหรือคาเกิน คาซ้ามีเพียงเล็กน้อยการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้คาสแลง ซึ่งแสดงถึงความสามารถของลีลา การใช้ภาษาน้อยที่สุดและพบการออกเสียง ร ล และควบกล้าผิดเพียงเล็กน้อย


ดาวน์โหลดเอกสาร