บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในอำเภอขุนยวม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นางสาวระบอบ ด้วงเฟื่อง
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในอาเภอขุนยวม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูผู้สอนในอาเภอขุนยวม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 118 คน ซึ่งได้มาจากตารางสุ่มตัวอย่างเครซซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และจากการตอบกลับแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในอาเภอขุนยวม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จานวน 8 ด้าน คือ ด้านโอกาสในการใช้และพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ด้านแนวคิดกับสิทธิและหน้าที่ภายในองค์กรที่ทางาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการบูรณาการทางสังคมภายในองค์กรที่ทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างงานกับชีวิต ด้านค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านความเกี่ยวเนื่องของชีวิตการทางานกับสังคม และด้านโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน พบว่ามีอุปสรรคด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการคือการเรียนการสอน อุปสรรคการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งขาดการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพจริง
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของครูผู้สอน พบว่า ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นจากรายได้ประจา ควรจัดให้สถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ให้โอกาสในการใช้และพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ให้โอกาสและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลดเอกสาร