บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษม


ผู้วิจัย : นางสาวกัณฐาภรณ์ ขันมณี
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พิศมัย อำไพพันธุ์

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในนวนิยายของปิยะพรศักดิ์เกษม จากนวนิยายที่พิมพ์รวมเล่มแล้วระหว่าง พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2555 จานวน 10 เรื่อง ได้แก่ ระบาดาว ทรายสีเพลิง ดอกไม้ในป่าหนาว ใต้ร่มไม้เลื้อย เรือนศิรา ใต้เงาตะวัน ลับแลลายเมฆ น้าเพชร ลานาในลมหนาว และขอบฟ้าราตรี วิธีการวิเคราะห์พิจารณาจากโครงเรื่อง แก่นเรื่องหรือแนวคิดสาคัญ ฉาก ตัวละคร และบทสนทนา โดยวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่เด่นชัดน่าสนใจ 4 ด้าน คือ ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ และปัญหาสังคม
ผลการวิจัยพบว่า ภาพสะท้อนสังคมด้านครอบครัวปิยะพรให้ความสาคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะแม่ พ่อ และญาติผู้ใหญ่คือบุคคลสาคัญที่จะพัฒนาเด็ก ด้านการศึกษาพบว่ามีค่านิยมการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจพบว่ามีค่านิยมในการบริโภคสินค้าจากประเทศตะวันตกรวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่รับช่วงต่อจากรุ่นสู่รุ่นและการประกอบธุรกิจที่ร่วมหุ้นกับญาติพี่น้องและเพื่อนสนิท และด้านปัญหาสังคม พบว่ามีปัญหาสาคัญ 2 ประการ ที่ปรากฏในนวนิยายเพียงอย่างละ 1 เรื่อง คือ การถูกข่มขืนและยาเสพติด ปัญหาการถูกข่มขืนนั้นเกิดจากการกระทาที่ขาดสติของบุคคลใกล้ชิดและปัญหายาเสพติดเกิดจากความอยากรู้อยากลองจนทาให้ส่งผลกระทบต่อผู้เสพและต่อครอบครัว


ดาวน์โหลดเอกสาร