บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย คณะครู จานวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียนจานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 8 คน รวมจานวนทั้งหมด 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวการสนทนากลุ่ม (Focusgroup Discussion) แนวการจัดประชุมประชาคม และแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเริ่มจากการออกแบบแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาความต้องการในการมีส่วนร่วมและเชิญกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผล และนาผลการสนทนากลุ่มมาเป็นกรอบจัดทาโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง จานวน 5 โครงการ คือ โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยนักเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา โครงการวันสาคัญและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ แล้วจัดประชุมประชาคมพิจารณาปรับปรุงความเหมาะสมของโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อดาเนินการร่วมกับตัวแทนชุมชน และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง พบว่า แทบทุกด้าน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีส่วนร่วมบางครั้ง ส่วนการประเมินผล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วม และศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง พบว่า ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การวางแผนและการประสานงานตามลาดับ ส่วนการประเมินผล อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการวางแผนน้อย ชุมชนขาดความเข้าใจการจัดทาแผน ขาดความรู้ความเข้าใจการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มีน้อยเกินไป ชุมชนยากจนและทรัพยากรในชุมชนไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดหาแหล่งเงินบริจาค ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน การติดต่อประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ การแจ้งผลการประเมินการเรียนการสอนและการประชุมไม่มีความต่อเนื่อง ส่วนด้าน
ข้อเสนอแนะ พบว่า โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ควรเลือกใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน ควรมีแผนหรือโครงการเสนอองค์กรภายนอกสนับสนุนงบประมาณ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแสวงหาทรัพยากรและการประสานงานองค์กรภายนอกต้องสม่าเสมอด้วยวิธีหรือช่องทางที่หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผล


ดาวน์โหลดเอกสาร