บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กาและมาตราตัวสะกดในภาษาไทย


ผู้วิจัย : นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิท
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : ภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์โกชัย สาริกบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง, หาประสิทธิภาพ และศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทย, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบสอบถามความคิดเห็นของครู และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า ได้หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทยที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับบทเรียนในหลักสูตรเป็นอย่างมาก และมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 83.27/84.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80 แสดงว่าหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ ครูทุกคนและนักเรียนส่วนใหญ่ต่างก็มีความพึงพอใจต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทยที่สร้าง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย ที่สร้างจึงสามารถนาไปใช้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ ในบริบทจริง


ดาวน์โหลดเอกสาร