บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน แบบมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน


ผู้วิจัย : นางสาวจตุพร อินทวงษ์
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ชิดทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้มาจากการสุ่มแบบสัดส่วนแยกตามขนาดของโรงเรียนโดยแบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 จานวน 412 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและ การทดลองใช้ ประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันในภาพรวมพบว่า สภาพปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากบุคคลภายนอกคือ ชุมชนขาดการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนินโครงการ ซึ่งทาให้โรงเรียนและชุมชนไม่สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันได้ ปัญหาลาดับรองลงมาคือ ด้านการดาเนินโครงการซึ่งปัญหาที่พบในด้านนี้มากที่สุดคือการนับถือศาสนาที่มีความแตกต่างกัน เช่น ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ซึ่งแต่ละศาสนามีความเชื่อและแนวปฏิบัติในการประกอบอาหารแตกต่างกันส่งผลให้เกิดปัญหาเพราะมีความจาเป็นต้องประกอบอาหารให้คนกลุ่มเดียวกันแต่นับถือสองศาสนาได้รับประทานด้วยกันและถ้าจะประกอบอาหาร 2 ชนิดที่มีความแตกต่างกันเพื่อ ลดความแตกต่างทางศาสนาก็จะพบปัญหาด้านงบประมาณส่วนปัญหาในด้านงบประมาณนั้นส่วนใหญ่พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้าและและไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยปัญหาที่พบน้อยที่สุดคือ บุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนั้นขาดประสบการณ์ในการดาเนินโครงการและทางโรงเรียนยังขาด การรายงานผลการดาเนินโครงการให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดในการบริหารจัดการโครงการต่างๆคือการที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือชุมชน ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานและร่วมลงมือปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ ส่งผลให้การดาเนินโครงการต่างๆประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์


ดาวน์โหลดเอกสาร