บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางกรมณี ปาลี
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่ง วีระกุล

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาเนินงาน ปัญหาและ อุปสรรคในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนกาหนดแนวทางในการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จานวน 222 คน ประกอบด้วยผู้บริหารข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมือง เพื่อศึกษาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อกาหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา รวมทั้งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
การดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มีการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ผู้บริหารประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพภายในและเพื่อวางแผนการทางาน จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพที่แสดงเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ของงานแต่ละฝ่าย พร้อมรวบรวมเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้
สาหรับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คือบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพส่งผลให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น การจัดเตรียมเอกสารยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่ระบุในคู่มือการประกันคุณภาพ ข้อมูลสารสนเทศสาคัญไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งยังขาดการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและวัดผล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแนวทางในดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารควรจัดอบรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กับบุคลากรภายใน เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นประโยชน์ของการประกันคุณภาพ การวางแผนการดาเนินงาน ต้องกาหนดกรอบทางาน และมอบหมายงานที่ชัดเจนคู่มือการประกันคุณภาพต้องมีรายละเอียดของตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนต้องมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและ ต้องมีการตรวจสอบ กากับ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดเอกสาร