บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมอัญชัน


ผู้วิจัย : นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ไม่มี

บทคัดย่อดาวน์โหลดเอกสาร