บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยภาพยนตร์สารคดี


ผู้วิจัย : นางสาวอัญวรีย์ มณีชัยกุล
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนูม้วน ร่มแก้ว

บทคัดย่อ


การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพยนตร์สารคดีเชิงอนุรักษ์ด้วยภาพยนตร์สารคดี “ฮักบ้านเกิด” สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านจากนั้นทาการประเมินประสิทธิผลของภาพยนตร์สารคดีและประเมินความพึงพอใจ ภายหลังรับชมภาพยนตร์สารคดีในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี โดยทดสอบแบบ one-group Pretest-Posttest design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ภาพยนตร์สารคดี“ฮักบ้านเกิด” แบบประเมินประสิทธิภาพของภาพยนตร์สารคดี แบบทดสอบประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สารคดี สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าภาพยนตร์สารคดี “ฮักบ้านเกิด” มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 ประสิทธิผลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของการทดสอบก่อนและหลังรับชมภาพยนตร์สารคดีแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63


ดาวน์โหลดเอกสาร