บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : กานต์ คงเสถียรพงษ์
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่า กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบและเคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่า จานวน 339 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตา บลบ้านท่าอยู่ในระดับดี และระดับคุณภาพของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพบริการทั้ง 10 ด้าน พบว่าคุณภาพการบริการด้านความสุภาพ อ่อนโยน มีอัธยาศัยไมตรีอยู่ในระดับดีมาก ( X = 3.33) และคุณภาพบริการ 9 ใน 10 ด้าน คือ คุณภาพการบริการด้านความไว้วางใจ ด้านสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ ด้านศักยภาพในการให้บริการ ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัยด้านความเข้าใจและรู้จักผู้มารับบริการ และด้านที่สัมผัสและรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการอยู่ในระดับดี ( X = 3.02, 3.11, 3.18, 3.05, 3.17, 3.13, 3.25, 3.25 และ 2.98 ตามลา ดับ)


ดาวน์โหลดเอกสาร