บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมในการจัด ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางอุไร คนแคล้ว
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์วีระ คำวิเศษณ์

บทคัดย่อ


การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการมี ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกชน อาเภอเมืองเชียงใหม่ ประชากรในการวิจัยเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาเภอเมืองเชียงใหม่จานวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นา มุ่งงานสูง มุ่งสัมพันธ์สูง มีส่วนร่วมมากในการวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 90.67 การนาแนวการจัดประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 85.67 การตรวจสอบประเมินผลการจัด ประสบการณ์ ร้อยละ 85.39 และการสรุปผลการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 90.76 ส่วนผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นามุ่งงานต่า มุ่งสัมพันธ์สูง มีส่วนร่วมมากในการวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 74.40 การนาแนวการจัดประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 67.20 การตรวจสอบประเมินผลการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 67.60 และการสรุปผลการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 57.33
ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นามุ่งงานต่า มุ่งสัมพันธ์ต่า มีส่วนร่วมมากในการวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ร้อยละ 55.16 การนาแนวการจัดประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 48.33 การตรวจสอบประเมินผลการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 54.39 การสรุปผลการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 47.97 นอกจากนี้
ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นามุ่งงานสูง มุ่งสัมพันธ์ต่ามีส่วนร่วมมาก ในการวิเคราะห์แนวการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 77.80 การนาแนวการจัดประสบการณ์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 81.20 การตรวจสอบประเมินผลการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 84.40 และการสรุปผลการจัดประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ร้อยละ 86.33


ดาวน์โหลดเอกสาร