บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท โรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้วิจัย : นางสาวผกากานต์ กระเบา
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท โรงเรียนบ้านถ้าลอด อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครูผู้สอน จานวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จานวน 10 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเคราะห์และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยปรากฏดังนี้
สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านสื่อและสิ่งอานวยความสะดวก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและด้านนักเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง ตามลาดับ
แนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท ด้านนักเรียน พบว่า ต้องมี การเตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนทาการส่งต่อ โดยเน้นหนักในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อารมณ์ จิตใจ และร่างกาย ด้านสภาพแวดล้อม สถานศึกษาต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสมเอื้อต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทให้
ครูผู้สอนประเมินผลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามแผน IEP และประเมินผลด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย มีการปรับหลักสูตรเนื้อหาให้เหมาะสม ด้านสื่อ และสิ่งอานวยความสะดวก ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจานวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนร่วม พบว่า โรงเรียนดาเนินการได้เหมาะสม และผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก


ดาวน์โหลดเอกสาร