บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ผู้วิจัย : นางนฏกร บริสุทธิ์
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

บทคัดย่อ


การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลเหมืองง่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาวิธีการจัดการขยะของชุมชน 2) ศึกษาความคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอย 3) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย 4) ศึกษาปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการการจัดการขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวแทนตาบลเหมืองง่าได้แก่กลุ่มประชาชนบ้านหลุก จานวน 316 คน และผู้บริหารเทศบาลตาบลเหมืองง่า ผู้นาชุมชน จานวน 7 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ผลการศึกษาพบว่าแหล่งกาเนิดของขยะมูลฝอยของชุมชนมาจากนิคมอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 63.63 และมาจากประชาชนที่พักอาศัยย่านพาณิชยกรรมและสถานที่ราชการ คิดเป็นร้อยละ 36.37 จากการศึกษาวิธีการจัดการขยะของชุมชนพบว่าประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลตาบลเหมืองง่า มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 1.64 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนและครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2.45 มีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 จากการศึกษาความคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอยพบว่าประชาชนร้อยละ 67.70 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเหมืองง่า และจากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยพบว่า ประชาชนทุกคนมีความเห็นว่าเทศบาลตาบลเหมืองง่าควรมีโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเอง ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดการขยะมูลฝอยพบว่าเทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการของเทศบาลตาบลเหมืองง่าทางด้านนโยบาย วิธีการ ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของเทศบาล และการเข้าไม่ถึงเป้าหมายในการให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน จากการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะพบว่านอกจากปัญหาการบริหารจัดการของเทศบาลแล้ว ประชาชนยังขาดจิตสานึกในการแก้ปัญหาร่วมกับเทศบาล แต่โดยทั่วไปประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตาบลเหมืองง่ามี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การจัดการ เช่น การกาหนดนโยบาย แผนงาน ด้านการจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้ชัดเจน และดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลชุมชน การจัดการงบประมาณ และการบริหารบุคลากร เป็นต้น 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจ้างเอกชนเข้ามาจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ที่รับผิดชอบภายในเทศบาล จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน เป็นต้น และ3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความสานึก การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง และตรงประเด็น เป็นต้น


ดาวน์โหลดเอกสาร