บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายอำพล คำจม
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. สินธุ์ สโรบล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การ-บริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 49 คน ประจาปี 2547 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการในการจัด การศึกษาแล้วเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัด-เชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในด้านประสบการณ์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและการจัดสรรรายได้เพื่อการศึกษา ส่วนในด้านที่ไม่พร้อมได้แก่แผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา การจัดองค์การและการบริหารงานบุคคล วิธีการบริหารและจัดการศึกษา การสารวจความเห็นของประชนชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาให้แนวนโยบายการศึกษาแก่องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อรับทราบและเข้าใจแนวทางดาเนินการจัดการศึกษาให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน ประชาชนให้เห็นความสาคัญของการศึกษา ส่งเสริมบทบาทอานาจหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดาเนินการจัดการศึกษา และส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง


ดาวน์โหลดเอกสาร