บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตามความคาดหวังของนักศึกษา ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นางสาวเสาวภา ปัญจอริยะกุล
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ สิทธิพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุลรัตน์ สิทธิพงศ์

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความคาดหวังของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จตามความคาดหวังตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการศึกษาให้สาเร็จตามความคาดหวัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มวิจัยและสถิติ กลุ่มล้านนาคดีศึกษา และกลุ่มบริหารจัดการศึกษา และนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 – 2543 จานวน 154 คน และกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มจานวน 18 คน ที่เลือกมาแบบเจาะจง ผู้ที่เป็นหัวหน้า รองหัวหน้า กรรมการ และเลขานุการ ของแต่ละกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป SPSS 10.0 for Windows เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย และนาเสนอข้อมูลแบบตาราง ส่วนข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้นาเสนอแบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41– 50 ปี โดยศึกษาในกลุ่มล้านนาคดีศึกษา และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2541 มีผู้สาเร็จการศึกษาเพียงร้อยละ 16.8 โดยสาเร็จในปีการศึกษา 2544 ส่วนผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2546 ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.46 – 3.75 ซึ่งนักศึกษามีความพอใจในระดับมาก ผู้ที่กาลังทาวิทยานิพนธ์มีความพอใจในความก้าวหน้าในระดับน้อย ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วส่วนใหญ่พอใจในวิทยานิพนธ์ของตนเองระดับมาก จากการประเมินผลสาเร็จตามความคาดหวังของตนเองอยู่ในระดับ 61 – 90 % ส่วนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543 และสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2544 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.46 – 3.75 ซึ่งนักศึกษามีความพอใจในระดับมากที่สุด การประเมินผลสาเร็จตามความคาดหวังของตนเองอยู่ในระดับตั้งแต่ 50 – 80 %
ความคาดหวังของนักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับมาก แต่ที่จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านส่วนตัวคือ การมีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิในการศึกษาเพิ่มเติม มีความมานะพยายามอดทน มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหาและทักษะปฏิบัติได้ดีขึ้น ด้านครอบครัวและสังคมคือการได้รับกาลังใจจากครอบครัว มีเพื่อนที่หลากหลายอาชีพ และได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์กับเพื่อน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ และได้รับการยอมรับความรู้ความสามารถจากเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน ด้านการเรียนการสอน นักศึกษาปริญญาโทคาดหวังการประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ส่วนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตคาดหวังผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน สาหรับด้านการนาความรู้ไปใช้ นักศึกษาปริญญาโทคาดหวังการสามารถเขียนโครงการวิจัยได้
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จตามความคาดหวังของนักศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับมาก แต่ที่จัดอยู่ในระดับมากที่สุดด้านส่วนตัวคือ การมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่สูง มีความเพียรพยายามอดทนสูง นักศึกษาปริญญาโทเห็นว่าต้องเห็นคุณค่าความสาคัญและประโยชน์ของความรู้ที่จะนาไปใช้ และความมั่นใจในตนเองที่จะนาความรู้ไปใช้ และนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตเห็นว่าต้องมีการวางแผนที่ดี ด้านครอบครัวและสังคมคือ การมีเพื่อนในกลุ่ม/ร่วมชั้นดี และการสนับสนุนและกาลังใจจากครอบครัว ส่วนด้านการเรียนการสอนคือความเข้าใจและการให้กาลังใจจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตเห็นว่าวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและยุติธรรมเป็นปัจจัยสาคัญในระดับมากที่สุดเช่นกัน
ปัญหาสาคัญในการทาให้สาเร็จตามความคาดหวังได้แก่ นักศึกษาไม่มีแรงจูงใจ มีงานประจา ภาระงานมาก ไม่มีเวลาทาวิทยานิพนธ์ บริหารเวลาไม่ได้ ขาดการวางแผน ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน การจัดสรรผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ไม่ตรงกับหัวข้อเรื่อง ผู้ควบคุมไม่พร้อมทาหน้าที่ดูแลนักศึกษา ไม่มีเวลาให้นักศึกษา ขาดการติดต่อระหว่างนักศึกษาและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และนักศึกษามีพื้นฐานด้านการวิจัยและสถิติน้อย ทาให้เกิดปัญหาในการเขียนและการทาวิทยานิพนธ์
ข้อเสนอแนะในการทาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จตามความคาดหวังได้แก่ นักศึกษาควรขยัน อดทน วางแผนการเรียน และการทาวิทยานิพนธ์ที่ดี มีวินัยในตนเอง จัดตารางพบปะอาจารย์หรือผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจา และบัณฑิตวิทยาลัยควรกาหนดกรอบเวลา กระบวนการและขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร