บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล


ผู้วิจัย : นายสุรชัย ขันติธรางกูร
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ธรรมพงษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้นและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน จานวน 40 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีการเรียนตามปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล จานวน 1 ชุด ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Authorware 6 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม การป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล สูตรและฟังก์ชั่น การสร้างชาร์ต โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 30 คาบๆ ละ 60 นาที แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล จานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบภาคทฤษฎีและแบบทดสอบภาคปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนโดย แบบทดสอบภาคทฤษฎีเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ ส่วนแบบทดสอบภาคปฏิบัติเป็นชิ้นงานที่ให้นักศึกษาดาเนินการ จานวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation : CV)
ผลการวิจัยที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. นักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม เมื่อวัดจากพัฒนาการของผู้เรียน
2. นักศึกษากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม
3. ขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ของวิธีการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 0.61 และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation) เท่ากับ 15.43 % นั่นคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยยกระดับค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทาให้ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มทดลองน้อยกว่าความแตกต่างภายในกลุ่มควบคุม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลของนักศึกษากลุ่มทดลองกับนักศึกษากลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลทั้งด้านเนื้อหา ด้านภาพและเสียง ด้านการนาเสนอ เนื้อหาและด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ส่วนจุดเด่นของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ความทันสมัยและความน่าสนใจ เอื้อต่อการเรียนรู้และผลที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งทาให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาดีขึ้นและประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ส่วนจุดอ่อนของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ นักศึกษาที่ไม่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์จะเรียนด้วยความยากลำบาก


ดาวน์โหลดเอกสาร