บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ทัศนะของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน อนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่


ผู้วิจัย : นายสมพร วรรณสวน
หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวันทน์ ชัยญาณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ที่มีขนาดต่างกัน และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและครูพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 264 คน ปีการศึกษา 2547 เครื่องมือที่ใช้ในการรวมบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์โดยใช้ค่า การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way Analysis of Variance) และทดสอบรายคู่โดยใช้ S-Method ของ Sheffe '
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงตาแหน่งครู มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ทางานในโรงเรียนอนุบาลมาแล้ว 1 – 5 ปี และทางานในโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
2. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธารงรักษาบุคลากร และด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน
3. ผลการเปรียบเทียบ ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคคลแต่ละด้าน คือ ด้าน
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธา รงรักษาบุคลากร และ ด้านการ
ให้พ้นจากงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ ? = .05
4. บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่มีทัศนะเกี่ยวกับ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคลากรคือ ไม่ให้ความสาคัญกับบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว ครูได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ และใช้ระยะเวลานานในการทดลองงานของบุคลากรใน หน่วยงานก่อนที่จะได้รับการบรรจุ เข้าทา งาน


ดาวน์โหลดเอกสาร