บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน ขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ผู้วิจัย : นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา : การบริหารการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้อา นวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อา นวยการเขตพื้นที่การศึกษา จา นวน 210 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จา นวน 15 คน ครูผู้สอนระดับ คศ.1 จา นวน 188 คน ผู้เชี่ยวชาญ จา นวน 7 คน ที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
สภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยภาพรวมผู้บริหารและ
ครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่ามีระดับปฏิบัติในระดับมาก ( X =3.68) โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติเรียงจากมากไปหาน้อย ด้านการบริหารตนเอง ด้านการกระจายอา นาจ ด้านการตรวจสอบถ่วงดุลและด้านการมีส่วนร่วม ( X =3.78, 3.76, 3.63, 3.57 ตามลาดับ) ค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติที่อยู่ในระดับปานกลางประกอบด้วยการบริหารงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วม ( X =3.48) และการบริหารวิชาการ ด้านการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบถ่วงดุล ( X =3.75, 3.42 และ 3.42 ตามลา ดับ)
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จากความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน เห็นว่า ด้านการกระจายอานาจ ควรกระจายอานาจการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานบริหารทั่วไปอย่างทั่วถึง มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณและมีผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลที่มีความรู้ในระเบียบราชการ ด้านการมีส่วนร่วม ควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ควรจัดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับชุมชนอย่างเต็มที่ ด้านการบริหารตนเอง ควรจัดให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ มีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปจากบุคลากรภายนอก ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะอย่างจริงจังและด้านการตรวจสอบถ่วงดุล ควรตรวจสอบการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานทั่วไปโดยชุมชนอย่างสม่าเสมอ ควรรายงานผลการบริหารงบประมาณให้ชุมชนได้รับทราบ


ดาวน์โหลดเอกสาร